De drie WOSO-instituten (Fontys OSO, het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht en Windesheim OSO) hebben als gezamenlijke ambitie dat artikelen over praktijkontwikkeling en praktijkgericht onderzoek in het educatieve domein zonder kosten voor de lezers toegankelijk worden voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Daartoe hebben zij een digitaal platform opgericht:

PlatformPraktijkontwikkeling.nl
Onderzoek in het Educatieve Domein

Dit platform richt zich op alle professionals en andere belangstellenden in het educatieve domein die zich betrokken voelen bij de praktijkontwikkeling op het gebied van ondersteunings- en onderwijsbehoeften van individuen, groepen, organisaties en systemen.

Het PlatformPraktijkontwikkeling.NL wil een bijdrage leveren aan deze onderzoekmatige en theoretisch gefundeerde praktijkontwikkeling door de publicatie van goed toegankelijke bijdragen. Auteurs van bijdragen op dit platform geven vanuit een eigen visie op onderwijs, in dialoog en samenwerking met betrokkenen, vorm en inhoud aan het onderwijs en de eigen beroepsrol, gericht op de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van alle leerlingen. Zij gebruiken daarbij veelal praktijkgericht onderzoek als een instrument voor praktijkontwikkeling. De auteurs onderbouwen hun keuzes vanuit normatieve professionaliteit, theoretische inzichten en het (al dan niet samen met betrokkenen) onderzoeken van de eigen beroepspraktijk. De centrale vraag die men zich daarbij voortdurend stelt is:
“DOE IK (DOEN WIJ) HET GOEDE EN DOE IK (DOEN WIJ) HET GOEDE GOED?”

De bijdragen op het PlatformPraktijkontwikkeling.NL kunnen en mogen een breed gebied beslaan, zoals:

  • praktijkgericht onderzoek;
  • inspirerende innovaties;
  • ervaringen (individueel of als groep) met praktijkontwikkeling die in de aanpak aangrijpingspunten bieden voor anderen;
  • onderzoekmethodologie voor praktijkgericht onderzoek.

Iedereen die zelf een bijdrage wil leveren, of die suggesties heeft voor interessante bijdragen, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met één van de redactieleden.

 


 

Het “PlatformPraktijkontwikkeling.nl; Onderzoek in het Educatieve Domein” is een initiatief van de drie WOSO-instellingen: Fontys OSO, Windesheim OSO en het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Door middel van deze “open access”-site wordt de kennisdeling gestimuleerd van resultaten van praktijkgericht onderzoek en onderzoeksmatig denken in het onderwijs en aan onderwijs en opvoeding gerelateerde situaties. Speciale belangstelling gaat daarbij uit naar het gebied van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van individuen, groepen, organisaties en systemen. Heeft u een idee of voorstel voor een bijdrage op dit platform, neemt u dan voor overleg contact op met een van de redactieleden.

Hoewel het PlatformPraktijkontwikkeling.nl voor iedereen kosteloos toegankelijk is, zodat iedereen kennis kan nemen van de daarop gepubliceerde bijdragen, impliceert dat niet dat teksten en tekstgedeelten vrijelijk overgenomen kunnen worden. Op alle bijdragen berust auteurs- en/of beeldrecht; er moet dus voldaan worden aan de regels van een correcte en volledige bronvermelding. Daartoe is door de redactie bij iedere bijdrage de URL ervan steeds expliciet vermeld.

Hierbij moeten echter twee bijzondere situaties worden vermeld:

  • De auteurs- en beeldrechten van de cartoon van ‘Meneer Krijtje’ berusten bij Cabaret in Onderwijs (cabaretinonderwijs.nl). Voor eenmalige plaatsing op het PlatformPraktijkontwikkeling.nl is toestemming verkregen; verdere verspreiding is echter uitdrukkelijk niet toegestaan.
  • De digitale versie van het tijdschrift Nieuw Meesterschap jaargang 2010-2015 (waarvan de artikelen in de index van het PlatformPraktijkontwikkeling  zijn opgenomen) is via het intranet van de drie WOSO-instellingen uitsluitend toegankelijk voor studenten en docenten van Fontys OSO, Windesheim OSO en het HU/Seminarium voor Orthopedagogiek. Verdere verspreiding is niet toegestaan. Belangstellenden van buiten deze drie instellingen worden verwezen naar de uitgever van Nieuw Meesterschap, Garant uitgevers, info@garant-uitgevers.nl. Bij deze uitgever kunnen, zover de voorraad strekt, voor € 12,= per stuk losse nummers van Nieuw Meesterschap worden besteld